Får du en trafikkskade som sjåfør av egen eller andres bil, har du rett til erstatning dersom du taper inntekt eller får utgifter til behandlinger og medisiner m.m. Biler og andre motorkjøretøyer har heldigvis alltid en forsikring  som gjør at du skal kunne kreve erstatning for det økoniske tap skaden i trafikkulykken har forårsaket. Dersom det ikke var betalt forsikring for bilen får du likevel erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Det gjelder også for skader du har fått av bl.a utenlandske biler. Får du problemer med forsikringen, må du ta kontakt med erstatningsadvokat eller trafikkadvokat  som kan dette vanskelige juridiske feltet.

Forsikringsselskapet betaler normalt for advokathjelpen. I mitt firma starer vi alltid opp saken uten at du betaler noe. Vi inngår en oppdragsavtale. Denne regulerer det økonomiske fornoldet mellom deg og advokaten.

Hva som skal til for å få erstatning, kan du lese under avsnittet "forsikring" - erstatningsoppgjør".

Dersom du selv er skyld i skaden, eller har medvirket til denne, kan du risikere at erstatningen blir lavere en den ellers ville blitt. I alvorlige tilfeller faller erstatningen helt bort. Dersom forsikringsselskapet sier at det vil "avkorte" erstatningen, må du ta kontakt med en erstatningsadvokat eller trafikkadvokat. 

 Har du kjørt med promille og fått en trafikkskade?Blir du beskyldt for fyllekjøring? Har du mottatt reggresskrav for skade på materielle ting? Har du skadet en person som krever oppreisning - såkalt oppreisningserstatning? Du kan trenge en erstatningsadvokat eller trafikkadvokat.  Var du uaktsom?Grov uaktsom? Simpel uaktsom? Grensen mellom grov og simpel uaktsomhet er skjønnsmessig og kan værer vanskelig å trekke. Har forsiringsselskapet påberopt at du kjørte uaktsomt/grovt uaktsomt? Hvilkene side av grensen man faller ned på, kan bli avgjørende for om du får erstatning for bil eller personskade. Eventuelt om du må betale oppreisningserstatning eller betale for skader på andres ting eller eiendom - regress. Du kan trenge en trafikkadvokat eller erstatningsadvokat, se nedenfor.

Du kan være dekket av ulykkesforsikringer. Forsikringene kan være  i forskjellige forsikringsselskaper. Disse kan alle føre til utbetalinger. Du kan være forsikriet gjennom jobben, som medlem i forening, lag e.l - såkalte kollektive forsikringer. Vi sjekker for deg. Her løper det frister. Det er derfor viktig å melde fra til de ulike selskapene før fristutløpet.